Privacy

De privacy van onze cliënten staat hoog in het vaandel. Toch hebben de medewerkers van onze organisatie persoonsgegevens nodig om het werk goed uit te voeren. Graag informeren wij u via deze pagina hoe binnen onze organisaties omgegaan wordt met persoonlijke informatie.

Uw persoonlijk dossier
Gaat u aan de slag met een sociaal werker dan wordt er een persoonlijk dossier aangemaakt. Samen met de sociaal werker vult u dit dossier. Het is de verslaglegging van uw samenwerking met het wijkteam. In het persoonlijk dossier staat informatie over uw vraag, de wijze waarop er contact is tussen organisaties, wat u zelf al heeft gedaan en op welke wijze er verder wordt gewerkt aan uw plan.

Persoonsgegevens
In het persoonlijk dossier staan ook persoonsgegevens. Denk daarbij aan uw naam, adres, telefoonnummer. Maar ook aan uw mobiele nummer of e-mailadres. De verwerking van deze gegevens gebeurt op basis van de Wet bescherming persoonsgegevens. De sociaal werker bekijkt per situatie welke gegevens nodig zijn om uw vraag te beantwoorden. Het uitgangspunt bij gegevensverwerking is ‘zoveel als moet, maar zo weinig mogelijk’.

Geheimhouding en informatieplicht
Alle sociaal werkers binnen het team hebben een geheimhoudingsplicht en mogen informatie niet zomaar delen met andere organisaties. Toch is het delen van informatie af en toe nodig om u zo goed mogelijk te adviseren en te ondersteunen. Denk daarbij aan het delen van informatie tijdens een intern overleg tussen teamleden, maar ook het delen van naam, telefoonnummer en adres aan een woningbouwcorporatie, aan de dienst sociale zaken of aan de MO-Zaak. Ook hierbij geldt zoveel als moet, maar zo weinig mogelijk. Per situatie vraagt de sociaal werker of u akkoord bent met het delen van persoonlijke informatie.

Uitzonderingen
In uitzonderlijke gevallen mag de sociaal werker uw gegevens delen zonder hier vooraf toestemming voor te vragen. Het gaat dan om gevallen waarbij uw veiligheid of die van anderen in het geding is. Denk daarbij aan vermoedens van huiselijk geweld, kindermishandeling en meer. De sociaal werker informeert u achteraf waarom tot dit besluit is gekomen, daarnaast wordt in uw persoonlijk dossier het besluit toegelicht.

Uw dossier inzien of wijzigen
U heeft recht op inzage van uw dossier, ook kunt u hier een kopie van opvragen. Daarnaast mag u uw dossier aanvullen, veranderen of informatie afschermen voor anderen.

Wilt u uw dossier inzien of wilt u iets wijzigen? Dan kunt u dit per mail bij uw sociaal werker aangeven. Alle verzoeken worden binnen vier weken door de sociaal werker afgehandeld. De sociaal werker zal vrijwel altijd meewerken aan uw verzoek, maar mag in uitzonderlijke gevallen uw verzoek weigeren. Denk aan situaties waarin de privacy van een ander wordt geschaad of wanneer er een strafrechtelijk onderzoek loopt.

Bewaartermijn
Vijf jaar na het laatste contact met het sociaal team wordt zowel het digitale als schriftelijke dossier vernietigd. Wilt u dat uw dossier langer bewaard wordt? Geef dit dan aan bij het sociaal wijkteam.

Meer weten over privacy?
Heeft u toch nog vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens? De sociaal werker informeert u graag.